top of page

Mediation mislukt? Ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding gerechtvaardigd!


Recent heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden een interessante uitspraak gedaan inzake mediation en ontslag op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Ontslaggrond

In het Burgerlijk Wetboek is het wettelijk kader geregeld voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van een werkgever. Zo is één van de vereisten dat er sprake dient te zijn van een redelijke grond tot ontslag. In de wet wordt opgesomd wat wettelijk wordt verstaan onder een redelijke grond. Een redelijke grond voor ontslag kan – onder meer - zijn bedrijfseconomische omstandigheden, disfunctioneren werknemer en een verstoorde arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever.

Verstoorde arbeidsverhouding

De werkgever dient aan te tonen, dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever. In het algemeen is de rechter terughoudend met betrekking tot het aannemen van een verstoorde arbeidsverhouding. Wil er sprake zijn van een verstoorde arbeidsverhouding dient er aan twee criteria te worden voldaan: de verstoring dient ernstig en duurzaam te zijn. Met de term ‘’ernstig’’ wordt bedoeld, dat er sprake moet zijn van een langer lopende onwerkbare situatie waardoor de samenwerking niet goed meer mogelijk is. Met de term ‘’duurzaam’’ wordt bedoeld, dat er sprake is van een onwerkbare situatie en dat deze situatie al een geruime tijd aanwezig is en er geen enkel zicht op verbetering bestaat.

Als aan voornoemde criteria wordt voldaan, is er in beginsel sprake van een verstoorde arbeidsverhouding tussen partijen. Echter, van de werkgever wordt eveneens verwacht dat hij er alles aan doet om de verstoorde arbeidsverhouding te normaliseren. Zo wordt van een werkgever vaak verwacht dat hij gesprekken voert met de werknemer dan wel een mediator inschakelt om de onwerkbare situatie op te lossen.

Arrest Arnhem-Leeuwaarden

Door een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden is het makkelijker geworden om vast te stellen dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, namelijk als het mediationtraject niet een bevredigend resultaat heeft opgeleverd.

In onderhavig arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden was de werkgever namelijk ontevreden over het functioneren van de werknemer. Hierdoor ontstond er een conflict tussen werknemer en werkgever. Vervolgens heeft werkgever een mediationtraject opgezet met de poging om tot een oplossing te komen. Dit mediationtraject leidde niet tot een oplossing van het conflict.

Het Gerechtshof heeft vervolgens bepaald, dat als een mediationtraject wordt ingezet en vervolgens het mediationtraject mislukt (zorgt niet voor een gerichte oplossing) een verstoorde arbeidsverhouding in beginsel een gegeven is. Hierdoor lijkt er een kentering te komen ten opzichte van eerdere uitspraken. Door voornoemd arrest wordt het voor werkgevers dan ook - in beginsel - makkelijker om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen voor u nagaan aan de hand van actuele wetgeving en jurisprudentie of u een geslaagd beroep kunt doen op ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding, danwel op andere gronden.

Wanneer u nog verdere vragen heeft of nadere informatie wenst, kunt u bij ons terecht. Wij zijn telefonisch te benaderen via telefoonnummer 046 – 451 52 21 of per email-bericht via sandy.emons@consigliera.nl.

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page