top of page

NOW-regeling naar verwachting beschikbaar vanaf 6 april 2020


De Corona crisis raakt veel ondernemers. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs een nieuwe noodmaatregel aangekondigd namelijk, tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Deze noodmaatregel zal de regeling Werktijdverkorting moeten vervangen. De verwachting is dat er vanaf maandag 6 april een aanvraag voor deze nieuwe noodmaatregel ingediend kan worden bij het UWV. In dit artikel zal toegelicht worden voor wie deze noodmaatregel van toepassing kan zijn en wat de noodmaatregel inhoudt.

De regeling Werktijdverkorting was niet bestand tegen de ingrijpende financiële gevolgen van het Coronavirus en de hoeveelheid daarmee gepaarde aanvragen. Ook duurde de behandeling van een aanvraag voor de regeling Werktijdverkorting te lang. Er kan inmiddels geen beroep meer worden gedaan op de regeling Werktijdverkorting. Indien uw aanvraag op de regeling Werktijdverkorting nog in behandeling is, wordt deze automatisch omgezet naar een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Wel kan het zijn dat er nog aanvullende informatie bij u wordt opgevraagd. Indien Werktijdverkorting reeds aan u is toegekend, blijft deze geldig. Indien u na afloop een verlenging wilt aanvragen, dient u gebruik te maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid zal ervoor moeten zorgen dat werknemers hun baan en inkomen niet kwijtraken als gevolg van de Corona crisis. Werkgevers krijgen op basis van deze noodmaatregel een voorschot van de loonkosten. De voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen zijn als volgt:

  • Er wordt een omzetverlies van minimaal 20% gedurende 3 maanden vanaf 1 maart 2020 verwacht;

  • Voor de werknemers wordt loonaangifte gedaan en werknemers zijn verzekerd voor een WW-uitkering, ZW-uitkering of WIA-uitkering;

  • Het loon van de werknemers wordt doorbetaald;

  • Er wordt geen aanvraag gedaan voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

De tegemoetkoming zal maximaal 90% van de loonsom zijn, berekend naar rato van de omzetdaling. Dat wil zeggen dat er bij een omzetdaling van 100% een tegemoetkoming van 90% wordt verstrekt. Hierna zal nader toegelicht worden hoe de omzetdaling berekend dient te worden, hoe de loonsom berekend wordt en hoe de aanvraag verloopt.

Voor het bepalen wat de omzetdalingen je de omzet van 2019 door 4 te delen. Deze omzet vergelijk je met de totale omzet van maart, april en mei van 2020. Indien de omzetdaling pas later duidelijk wordt, kunnen ondernemers ook een periode van drie maanden opgeven die een of twee maanden later begint. Dus bijvoorbeeld april, mei en juni of mei, juni en juli. Voor bedrijven die uit meerdere rechtspersonen bestaan, welke samen een concern vormen, wordt de omzetdaling over het gehele concern berekend.

Het UWV gebruikt gegevens uit de loonaangifte van de belastingdienst om de loonsom te berekenen. Het sociale verzekeringsloon van de maand januari 2020 wordt als basis genomen en vermeerderd met 30% voor opbouw van vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies.

Bij de aanvraag dient de werkgever de te verwachten omzetdaling op te geven. Binnen twee tot vier weken nadat het UWV de aanvraag heeft goedgekeurd, ontvangt de werkgever 80% van het voorschot, verspreid over 3 termijnen. Binnen 24 weken nadat de periode waarover de maatregel van kracht was, dient de werkgever een accountantsverklaring te overleggen om de subsidie definitief vast te stellen. Binnen 22 weken zal het UWV dan een eindafrekening verstrekken.

Er is nog geen duidelijkheid of de maatregel verlengd zal worden. Hier zal voor 1 juni 2020 meer duidelijkheid over komen.

Heeft u vragen over de voorwaarden van deze regeling of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het aanvragen van deze regeling dan kunt u ons bereiken op info@consigliera.nl of bellen met mr. S.L. (Sandy) Smits-Emons op telefoonnummer 06-48889770.

Bronnen:

https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page