top of page

Gezinsuitbreiding? Verlof partner wordt uitgebreid!

Recent heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) dat vanaf januari 2019 zal ingaan en waardoor partners recht hebben om meer verlof na de bevalling van de echtgenoot, de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent. Partners kunnen een volledig betaalde week geboorteverlof opnemen om de band met moeder en kind te versterken. Per 1 juli 2020 hebben partners in het eerste half jaar na de geboorte van hun kleine spruit nog eens vijf weken recht op extra geboorteverlof en recht op een (maximale) uitkering ter hoogte van 70% van het maximumdagloon.

Voormalig wettelijk kader

Op 1 december 2001 is de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) van kracht geworden. In artikel 4:2 WAZO staat dat het kraamverlof, oftewel vaderschapsverlof, inhoudt dat werknemer wiens echtgenote, geregistreerd partner, de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent, recht heeft op twee dagen verlof met behoud van loon. Dit verlof dient de partner binnen een tijdsbestek van vier weken op te nemen. Dit recht bestaat vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont. Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid om 3 dagen (onbetaald) ouderschapsverlof op te nemen. Vanaf januari 2019 komt hier verandering in en zal het vaderschapsverlof worden uitgebreid.

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Naar aanleiding van een ingediend wetsvoorstel van minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken wordt het verlof van twee dagen per 1 januari 2019 uitgebreid naar één werkweek betaald verlof, gezien het feit dat een uitbreiding van vijf vrije dagen voordeliger zou zijn voor parttimers en nadelig zou zijn voor fulltimers. Parttimers zouden dan meerdere weken vrij kunnen krijgen. De werkgever moet de werknemer gedurende het verlof het volledige loon doorbetalen.

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

Naast de nieuwe regeling voor het algemene geboorteverlof, gaat per 1 juli 2020 ook het aanvullende geboorteverlof in. Het aanvullende geboorteverlof moet door de werknemer binnen zes maanden worden opgenomen en bedraagt maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Tijdens het aanvullende geboorteverlof heeft de werknemer geen recht op loon, evenwel kan hij, door tussenkomst van de werkgever, een uitkering aanvragen bij het UWV. De uitkering wordt vastgesteld op 70% van het dagloon, met als maximum 70% van het maximum dagloon.

Overige Europese Landen

Nederland behoort tot de Europese landen met een relatief kort vaderschapsverlof. Dit was onder meer de aanleiding voor minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken om een wetsvoorstel in te dienen om het vaderschapsverlof te verlengen, want hoe zit het namelijk in andere Europese landen?

In Duitsland bestaat er een ouderverlof van 14 maanden dat de partners onderling kunnen verdelen. Daarentegen is het in Zweden weer heel anders geregeld. Hier kunnen vaders 10 dagen verlof opnemen en hebben nieuwbakken ouders recht op 480 dagen (grotendeels doorbetaald) ouderschapsverlof. In Frankrijk krijgen vaders in totaal 11 dagen volledig betaald verlof en in Polen krijgen vaders 14 dagen betaald verlof. In ons buurland België krijgen vaders daarentegen weer 10 dagen vaderschapsverlof. Er is dan ook een duidelijk verschil tussen de Europese landen.

Ook ten aanzien van de tijdspanne waarin het verlof dient te worden opgenomen, zijn er enorme verschillen. In Nederland dienen de vaders het verlof binnen 4 weken op te nemen, terwijl in Frankrijk dit binnen vier maanden na de geboorte van het kind dient te worden opgenomen en in Polen kunnen zij hier gebruik van maken in het eerste jaar na de geboorte van hun kind.

Kortom, er is veel verschil tussen de verschillende Europese landen aangaande de regeling van het vaderschapsverlof. Dit is onder meer ook de aanleiding voor de Europese Commissie om in de toekomst meer één lijn te trekken in de duur van het vaderschapsverlof, waarvoor in april 2017 een voorstel werd ingediend. Afgelopen voorjaar, juni 2018, werden de ministers van de lidstaten het eens over 10 dagen kraamverlof. Echter dient de nieuwe regelgeving nog te worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van Ministers.

Wij kunnen dan ook concluderen dat er vanaf januari 2019 een nieuwe regeling geldt in Nederland en dat dit onderwerp nog geregeld onderwerp van discussie zal blijven en (gunstige) veranderingen teweeg zal brengen in de toekomst voor alle vaders.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen voor u nagaan aan de hand van actuele wetgeving en jurisprudentie wat uw rechten als partner zijn na de geboorte van uw kind. Ook kunnen wij uw werkgever wijzen op uw rechten. Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan ten aanzien van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) of over een ander arbeidsrechtelijke aangelegenheid, kunnen wij u adviseren welke acties u dient te ondernemen om te allen tijde beslagen ten ijs te komen.

Wanneer u nog verdere vragen heeft of nadere informatie wenst, kunt u bij ons terecht. Wij zijn telefonisch te benaderen via telefoonnummer 046 – 451 52 21 of per e-mail via sandy.emons@consigliera.nl.

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page