top of page

De juridische gevolgen van het Coronavirus voor de ondernemer

Het Coronavirus heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven. De omzet valt (deels) weg, terwijl de kosten doorlopen. Dit maakt het vaak onvermijdelijk om juridische acties te ondernemen.

Welke juridische acties zijn er mogelijk?

  • Werktijdverkorting

Het Coronavirus kan worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die niet valt onder het normale ondernemersrisico. Indien u als ondernemer tijdelijk onvoldoende werk heeft voor al uw werknemers, kunt u een beroep doen op werktijdverkorting. U kunt dan als werkgever een WW-uitkering aanvragen voor de uren die uw werknemers niet werken.

U kunt een WW-uitkering aanvragen voor de werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft. Er dient sprake te zijn van het niet benutten van minimaal 20% van de arbeidscapaciteit gedurende minimaal 2 kalenderweken tot maximaal 24 kalenderweken.

De vergunning voor werktijdverkorting kunt u aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zodra u een vergunning heeft ontvangen, meldt u dit bij het UWV. Die vergunning geldt in beginsel voor maximaal zes weken. Binnen 1 week na afloop van de vergunningsperiode vraagt u een tijdelijke WW-uitkering aan. Het UWV vergoedt dus pas achteraf aan de werkgever de uren die uw werknemers niet hebben gewerkt tijdens de vergunningperiode. Daarmee heeft u dus minder loonkosten.

Let op: er geldt geen 100% loondoorbetaling bij werktijdverkorting. Werknemers vallen terug op een lagere WW-uitkering voor het deel dat hun werktijd is verkort. Een werkgever hoeft dus geen (aanvullend) loon te betalen over de uren waarvoor werktijdverkorting is aangevraagd. Als bedrijf heeft u wel de mogelijkheid om 100% door te betalen, ook al ontbreekt de juridische verplichting daartoe.

  • Aanvragen ontslag om bedrijfseconomische redenen

Het kan zijn dat de gevolgen van het Coronavirus dusdanig vergaand zijn, dat u genoodzaakt bent verdere maatregelen te nemen, waaronder bijvoorbeeld het aanvragen van ontslag voor medewerkers. Voor het aanvragen van ontslag om bedrijfseconomische redenen gelden bijzondere voorwaarden. Zo moet gekeken worden naar de ontslagvolgorde en ook dient er een transitievergoeding betaald te worden.

Als u voorziet dat u mensen zult moeten ontslaan, dient u daartoe tijdig actie te ondernemen, aangezien de doorlooptijd van een dergelijke procedure enkele weken duurt.

  • Uitstel van betalen van belasting

Als u als ondernemer liquiditeitsproblemen heeft vanwege het Coronavirus, bestaat er de mogelijkheid om bij de belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Het kabinet heeft immers beslist dat u voor de inkomstenbelasting (IB), vennootschapsbelasting (VPB), omzetbelasting (OB) en loonbelasting (LB) uitstel van betaling kunt aanvragen bij de belastingdienst. U moet dan wel kunnen onderbouwen dat u als gevolg van het Coronavirus in financiële problemen komt.

  • Niet nakomen van overeenkomsten

Het is mogelijk dat u ten gevolge van het Coronavirus gemaakte afspraken niet kunt nakomen of dat uw contractspartij niet in staat is om de met u gemaakte afspraken na te komen. Indien de oorzaak van het niet nakomen is gelegen in (de gevolgen van) het Coronavirus, dan kan dit worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid. De ondernemer moet dan wel aantonen dat het juridisch of fysiek onmogelijk is om de gemaakte afspraken na te komen. In dat geval is het niet nakomen van de afspraken niet toe te rekenen aan de onderneming. Er is dan sprake van overmacht.

De wettelijke regeling van overmacht is van regelend recht. Dat betekent dat in de overeenkomst tussen partijen daarover afwijkende afspraken kunnen zijn gemaakt. In dat geval is een beroep op overmacht misschien niet mogelijk.

  • Debiteuren

Het risico is aanwezig dat uw klanten op korte termijn uw rekeningen niet zullen kunnen betalen. Het is goed om dit risico nu reeds in kaart te brengen. Met name ondernemingen in de horeca, evenementen, sport, vrije tijd en toerisme zijn zwaar getroffen door de gevolgen van het Coronavirus.

Indien u veel klanten heeft in de zwaar getroffen branches is het raadzaam om met die klanten in gesprek te gaan. Wellicht kan er al worden gesproken over een langere betalingstermijn of het verstrekken van een leverancierskrediet. Bekijk ook of er sprake is van een eigendomsvoorbehoud, pandrecht of dat er op andere wijze zekerheid is of kan worden gesteld.

Heeft u nadere vragen over 1 van de genoemde onderwerpen of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van de aanvraag werktijdverkorting en/of de aanvraag voor de WW-uitkering, neem dan contact met ons op: info@consigliera.nl

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page