top of page

Nieuwe wet partneralimentatie


Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen!

Recent heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid van stemmen het wetsvoorstel partneralimentatie aangenomen. Met de komst van deze wet zal de duur van de partneralimentatie worden ingekort. Op dit moment dient het wetsvoorstel nog te worden voorgelegd aan de Eerste Kamer. De verwachting luidt dat de nieuwe wetgeving vanaf januari 2020 van kracht zal zijn.

Huidig wettelijk kader

De grondslag voor de partneralimentatie betreft de compensatie voor de gedurende het huwelijk als gevolg van de tijdens het huwelijk gemaakte keuzes ontstane verlies aan verdiencapaciteit.

De wettelijke regeling omtrent partneralimentatie is te vinden in het Burgerlijk Wetboek, specifiek in artikel 1:157 Burgerlijk Wetboek (BW). In voornoemd artikel is de duur van de partneralimentatie vastgesteld op 12 jaar. Als het huwelijk echter korter heeft geduurd dan vijf jaar en kinderloos is gebleven, dan eindigt de onderhoudsplicht van rechtswege na een periode gelijk aan de huwelijksduur. Er bestaat de mogelijkheid om hiervan af te wijken, echter worden hieraan hoge motiveringseisen gesteld.

Voornoemde regeling stamt alweer uit 1994. Voor die tijd was de alimentatieduur onbepaald, hetgeen zou betekenen dat de alimentatieverplichting levenslang kon zijn. De gedachte achter de invoering van de huidige wet had te maken met het feit dat in het ongunstigste geval, het jongste kind werd geboren op het moment dat partijen van elkaar scheiden. Normaliter gaat het betreffende kind na 12 jaar naar de middelbare school en heeft de verzorgende gescheiden ouder voldoende tijd gehad om de zorg uit te voeren.

In de loop der jaren is er geregeld kritiek geweest op de termijn van partneralimentatie. In het huidige tijdperk zou er geen maatschappelijk draagvlak meer bestaan voor de huidige duur van de partneralimentatie van 12 jaar. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een wetsvoorstel dat recent door de Tweede Kamer is aangenomen. Kort gezegd dient de financiële zelfstandigheid van ex-echtgenoten meer in het alimentatierecht tot uitdrukking te komen. Het wetsvoorstel voorziet ook in een prikkel om weer zelfstandig op eigen benen te gaan staan.

Wijzigingen

Als de nieuwe wetgeving van kracht gaat, zal de duur van de partneralimentatie worden ingekort. De duur van de partneralimentatie wordt de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van vijf jaar. Voornoemde is de hoofdregel. Er zijn echter ook belangrijke uitzonderingen. Allereerst: bij huwelijken langer dan vijftien jaar en waarbij de persoon die recht heeft op partneralimentatie korter dan 10 jaar voor zijn/haar AOW-leeftijd zit, zal een afwijkende regel gelden, namelijk een alimentatieduur van maximaal 10 jaar. De tweede uitzondering betreft gezinnen met jonge kinderen. Zij behouden het recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is geworden.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen voor u nagaan indien u gaat scheiden hoe hoog de partneralimentatie is die u dient te betalen of gaat ontvangen. Ook zal hierbij de duur worden nagegaan. Ook indien de wet nog niet op dit punt is gewijzigd, kunnen wij bij reeds vastgestelde alimentatieverplichtingen nagaan of deze wellicht kunnen worden gewijzigd. Eveneens kunnen wij u bijstaan indien u recht heeft op partneralimentatie, maar deze door uw ex-partner niet aan u wordt betaald.

Wanneer u nog verdere vragen heeft of nadere informatie wenst, kunt u bij ons terecht. Wij zijn telefonisch te benaderen via telefoonnummer 046 – 451 52 21 of per e-mail via sandy.emons@consigliera.nl.

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page