top of page

Gedwongen minder werken door ziekte? Recht op een ontslagvergoeding!


Recent heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan in de zaak van een docente die wegens gezondheidsredenen genoodzaakt was minder te gaan werken. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de docente recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 7:673 Burgerlijk Wetboek heeft een werknemer bij beëindiging door of vanwege de werkgever van een arbeidsovereenkomst die ten minste 24 maanden heeft geduurd recht op een transitievergoeding. Om de hoogte van de transitievergoeding te bepalen, wordt onder meer gekeken naar het aantal dienstjaren van de werknemer alsmede naar het laatstverdiende salaris.

De transitievergoeding is bedoeld als overbrugging tussen de voormalige baan en een toekomstige baan. Tevens is de transitievergoeding een compensatie voor het gegeven ontslag.

Hoge Raad[1]

De Hoge Raad heeft op 14 september 2018 een opmerkelijk uitspraak gedaan inzake toekenning van een gedeeltelijke transitievergoeding. Het wettelijk kader biedt in principe geen mogelijkheid om een werknemer een gedeeltelijke transitievergoeding toe te kennen. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat deze mogelijkheid wel dient te worden aanvaard in het geval van een vermindering van de arbeidsduur. Hierbij valt te denken aan, een noodgedwongen, blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dan wel het gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat, indien in voornoemde situaties geen gedeeltelijke transitievergoeding zou worden toegekend, de werknemer bij een definitieve c.q. algehele beëindiging van de arbeidsovereenkomst een deel van de transtitievergoeding zou mislopen. Immers de transitievergoeding zou dan lager uitvallen, wegens het feit dat in een eerder stadium een substantiële en structurele werkvermindering heeft plaatsgevonden. In deze situatie is een transitievergoeding dan ook op zijn plaats. Door de substantiële en structurele werkvermindering kan immers worden gesproken van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen partijen. Hierdoor is de Hoge Raad van oordeel dat er aanspraak valt te maken op een gedeeltelijke transitievergoeding.

In onderhavig geval ging het om een docente die wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid samen met haar werkgever de bestaande arbeidsovereenkomst had beëindigd en vervolgens een nieuwe arbeidsovereenkomst is aangegaan. In deze zaak ging het om vermindering van ten minste twintig procent van de arbeidstijd. De Hoge Raad oordeelt dat een gedeeltelijke transitievergoeding naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd dient te worden berekend. Hierbij dient het voormalige loon als uitgangspunt te worden genomen. De mevrouw in kwestie kreeg uiteindelijk een transitievergoeding van ruim 33.000 euro.

Aan deze uitspraak zal in de toekomst dan ook veel worden gerefereerd. Immers, het is niet relevant of alleen het bestaande contract wordt bijgesteld naar beneden of dat er formeel een ontslag plaatsvindt, waarna een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor minder uren. In beide gevallen kan er aanspraak worden gemaakt op een gedeeltelijke transitievergoeding. Bovendien geldt de uitspraak niet alleen voor mensen die wegens ziekte genoodzaakt zijn minder te werken.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen voor u nagaan aan de hand van actuele wetgeving en jurisprudentie of u recht heeft op een transitievergoeding en in het geval u recht heeft op een transitievergoeding, kunnen wij voor u een juiste berekening maken. Indien er sprake is van een ontslag en u heeft recht op een transitievergoeding, kunnen wij u tevens adviseren welke acties u dient te ondernemen zodat u altijd krijgt, waar u recht op heeft.

Wanneer u nog verdere vragen heeft of nadere informatie wenst, kunt u bij ons terecht. Wij zijn telefonisch te benaderen via telefoonnummer 046 – 451 52 21 of per e-mail via info@consigliera.nl.

[1] Hoge Raad, 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page