top of page

Inwerkingtreding wijzigingen vernieuwde Arbowet per 1 juli 2018. Bent u er klaar voor?

Per 1 juli 2018 gaan de wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet oftewel de Arbowet definitief in. De overgangsperiode om arbeidsovereenkomsten aan te passen ging namelijk in op 1 juli 2017 en duurde één jaar. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Hierdoor worden beiden meer verplicht om betrokken te zijn bij de arbodienstverlening en staat preventie meer centraal dan voorheen. Arbeidsovereenkomsten dienen daarom uiterlijk per 1 juli 2018 te zijn aangepast of er dient een nieuwe arbeidsovereenkomst te zijn gesloten, zodat er aan de eisen van de Arbowet kan worden voldaan.

De belangrijkste veranderingen zijn samengevat:

· Basiscontract: er wordt een basiscontract ingevoerd dat minimumeisen stelt aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Dit betreft minimumeisen en zodoende kunnen er op maat verdergaande afspraken worden gemaakt.

· Open spreekuur: de werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als er vragen zijn over diens gezondheid in relatie tot het werk. Dit kan ook preventief als de werknemer nog geen klachten heeft of verzuimt. Hier kan een open spreekuur voor worden ingericht. Zo kunnen klachten en verzuim worden voorkomen.

· Vrije toegang werkvloer: de bedrijfsarts moet ook iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Hierdoor krijgt de bedrijfsarts ook goed inzicht in arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

· Second opinion: de werknemer kan een second opinion aan een andere bedrijfsarts vragen als hij het niet eens is met de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. De werkgever dient de second opinion te betalen en de bedrijfsarts moet zo een verzoek, behoudens zwaarwegende argumenten om dit niet te doen, altijd toestaan.

· Adviesrol bedrijfsarts: in het kader van preventie moet de bedrijfsarts de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. De werkgever blijft verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding, maar de bedrijfsarts adviseert hierbij en verleent dus geen bijstand in dezen.

· Melden beroepsziekten: de bedrijfsarts diende al beroepsziekten te signaleren en te melden, maar volgens het basiscontract moet de bedrijfsarts beroepsziekten kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

· Klachtenprocedure: alle bedrijfsartsen, ook die niet werkzaam zijn bij en gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandige, dienen een klachtenprocedure te hebben, zodat werknemers klachten kunnen indienen.

· Duidelijkere rol preventiemedewerker: net zoals de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker ook een stevigere rol gekregen. In ieder bedrijf moet er minimaal een werknemer worden aangewezen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft de taak om te adviseren en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zal moeten instemmen met de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker.

· Grotere medewerkersbetrokkenheid: met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de ondernemingsraad meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Ook hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of betrokken medewerkers. Werknemers en arbodeskundigen kunnen zo beter samen werken en zijn betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

· Toezicht en handhaving: de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract. Daarom is het belangrijk om aan de vernieuwde Arbowetgeving te voldoen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen voor u nagaan aan de hand van actuele wetgeving en rechtspraak of de arbeidsovereenkomsten in uw bedrijf zorgvuldig en accuraat tot stand gekomen zijn. Hierbij worden niet alleen de eisen van de vernieuwde Arbowet meegenomen, maar wordt volledig nagegaan of uw arbeidsovereenkomsten juridisch zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Ook kunnen wij nagaan als u werknemer bent of uw arbeidsovereenkomst voldoet aan de eisen van de nieuwe Arbo-wetgeving en overige juridische bepalingen. Indien u te maken heeft met ontslag, ziekte of andere situaties die van invloed zijn op uw arbeidsrechtelijke positie of die van uw werknemers dan kunnen wij u ook bijstaan.

Wanneer u nog verdere vragen heeft of nadere informatie wenst dan staan wij altijd voor u klaar en kunt u ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer 046 – 451 52 21 of per email-bericht via sandy.emons@consigliera.nl.

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page