top of page

Het regent klachten over privacyrechten sinds inwerkingtreding AVG


Inmiddels is het 3 maanden geleden dat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. Hierdoor zijn mensen zich bewuster geworden van hun privacyrechten en ondernemingen zijn volop bezig geweest (of nog steeds bezig) om aan de eisen van de AVG te kunnen voldoen.

Inmiddels zijn ruim 600 klachten binnengekomen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook heeft non-profit organisatie Noyb.eu klachten bij verschillende nationale toezichthouders ingediend over Google, Facebook, Instagram en WhatsApp. Deze klachten gingen o.a. over de verplichte akkoordbevinding van de algemene voorwaarden door gebruikers voordat deze gebruik konden maken van de dienst terwijl volgens de AVG dit “vrij en expliciet” dient plaats te vinden. De uitkomsten daarvan zijn nog onbekend. Uit angst voor klachten wegens schending van de AVG heeft PSV onlangs besloten om, zonder zijn expliciete toestemming, geen officiële mededelingen te doen over de fysieke gesteldheid van speler Lozano. Het moge duidelijk zijn dat de AVG wel het een en ander bij personen en organisaties teweeg heeft gebracht.

Klachten

Ondernemingen dienen rekening te houden met het feit dat mensen bij de AP klachten kunnen indienen over de manier waarop een onderneming omgaat met hun gegevens. De AP is vervolgens verplicht deze klachten te behandelen.

De meeste klachten hebben betrekking op ondernemingen, maar liefst 87% van de klachten. Echter, er zijn ook al geregeld klachten ingediend tegen overheidsinstanties (13%) die zich niet aan de nieuwe privacywet houden. De meeste klachten hebben betrekking op de navolgende onderwerpen:

· Persoonsgegevens mogen niet worden ingezien;

· Persoonsgegevens worden ongewenst verstrekt aan derden;

· Persoonsgegevens worden (op verzoek) niet verwijderd.

De komst van de AVG biedt mensen juist makkelijker de mogelijkheid om hun recht te kunnen halen. Echter, recentelijk bleek dat burgers die bezwaar wilden maken tegen een beslissing van Google worden doorgestuurd naar het hoofdkantoor in de VS. Dit is in strijd met de AVG, want men heeft het recht om in de Europese Unie een klacht kenbaar te maken.

Weest u zich ervan bewust!

Personen hebben de bevoegdheid inzage te krijgen in de gegevens die een organisatie heeft bewaard en het recht om ondernemingen te vragen om persoonsgegevens te wissen (recht van vergetelheid). Dit recht bestaat sinds 2014 door een arrest van het Europese Hof van Justitie en is vervolgens opgenomen in de AVG. In een arrest van dit Hof van 10 juli 2018 is bepaald dat het privacyrecht is bedoeld om een hoog niveau van bescherming te waarborgen met weinig wettelijke uitzonderingen hierop.

Een gewaarschuwd mens…

Tot slot zijn er inmiddels ook derden die zich voordoen als de AP en ondernemingen benaderen met het verhaal dat er een boete is opgelegd en dat terstond een geldbedrag dient te worden voldaan. Ook zijn er derden die ondernemingen benaderen en aangeven dat deze nauw samenwerken met de AP en bepaalde dienstverlening en keurmerken willen verkopen, zodat ondernemingen “AVG-proof” zijn. Helaas zijn voornoemde derden oplichters en proberen zij ondernemingen geld afhandig te maken.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen voor u nagaan aan de hand van actuele privacywetgeving of de wijze waarop u uw bedrijfsvoering inricht daarmee in overeenstemming is, zodat datalekken kunnen worden voorkomen en uw onderneming AVG-compliant is. Ook kunnen wij nagaan of de overeenkomsten die u heeft gesloten met derden en/of uw werknemers in overeenstemming zijn met de actuele privacywetgeving. Indien de AP een onderzoek instelt naar uw onderneming kunnen wij u ook adviseren welke acties u dient te ondernemen om te allen tijde de oplegging van een boete te kunnen voorkomen dan wel qua omvang te beperken. Wanneer u nog verdere vragen heeft of nadere informatie wenst dan staan wij altijd voor u klaar en kunt u ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer 046 – 451 52 21 of per email-bericht via sandy.emons@consigliera.nl.

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page