top of page

ACTUALITEITEN ARBEIDSRECHT


ACTUALITEITEN ARBEIDSRECHT

Momenteel hebben er enkele ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van het arbeidsrecht.

Wij brengen u graag op de hoogte hiervan.

Compensatie voor werkgevers per 2020 voor transitievergoeding langdurig zieke werknemer

Momenteel is er een wettelijk recht op een transitievergoeding voor langdurig zieke werknemers. Er is echter besloten om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die wordt betaald na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. De uniforme Algemeen werkloosheidsfonds-premie wordt hierdoor verhoogd, maar de compensatie wordt wel vergoed uit het Algemeen werkloosheidsfonds. Tevens is besloten om cao-partijen meer ruimte te geven voor afwijkingen van de transitievergoeding die is verschuldigd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Hier staat wel tegenover dat de cao moet voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Meer geboorteverlof voor ouders

Onlangs is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer gestuurd ter beoordeling. De strekking van deze wet is dat het geboorteverlof per januari 2019 een hele week volledig wordt doorbetaald aan partners. Momenteel krijgen de partners 2 dagen verlof. Het verlof kan meteen worden opgenomen, maar dit kan ook gedurende de eerste vier weken na de bevalling. Ook kunnen vanaf juli 2020 partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog 5 weken extra geboorteverlof opnemen. Gedurende deze periode is er recht op een uitkering ter hoogte van 70 % van het loon. Per 1 januari 2019 zal tot slot het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders worden verlengd van 4 naar 6 weken.

Aanpak knelpunten sectorindeling

Er worden door Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tevens een aantal maatregelen genomen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling in de premieheffing voor de Werkeloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) aan te pakken. Inmiddels is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het kabinet hoopt met de maatregelen in dit wetsvoorstel dat werkgevers meer mensen in vaste dienst zullen nemen. De sectorindeling in de premieheffing voor de WW wordt in 2020 afgeschaft en op termijn ook de sectorindeling voor de premies voor ZW en WGA.

Momenteel wordt de hoogte van de WW-premie die werkgevers betalen deels bepaald door de sector waarin er is ingedeeld. De indeling zou echter de huidige economie niet meer weerspiegelen en daardoor nog maar beperkte prikkels bieden aan werkgevers om werkeloosheid te voorkomen. Het “shopgedrag” van werkgevers tussen sectoren om zo laag mogelijke premies af te dragen is sterk toegenomen en hierdoor wordt de Belastingdienst onder druk gezet vanwege de toename van aanvragen en juridische procedures hierover.

Er zullen drie maatregelen per direct met terugwerkende kracht tot 29 juni 2018, 17.00 uur in werking treden:

1) wijzigingen in de sectorindeling op verzoek van de werkgever zijn niet meer mogelijk met terugwerkende kracht;

2) gesplitste aansluitingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen en;

3) concernaansluitingen en aansluitingen voor nevenbedrijven en neveninstellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de wijze waarop werkgevers op dit moment zijn ingedeeld. Meer informatie over deze wijzigingen is via deze internetlink verkrijgbaar: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/06/29/kamerbrief-aanpak-knelpunten-sectorindeling-in-verband-met-de-wet-arbeidsmarkt-in-balans/kamerbrief-aanpak-knelpunten-sectorindeling-in-verband-met-de-wet-arbeidsmarkt-in-balans.pdf

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen voor u nagaan aan de hand van actuele wetgeving en rechtspraak of de arbeidsovereenkomsten in uw bedrijf zorgvuldig en accuraat tot stand gekomen zijn. Tevens kunnen wij u voorlichten over de wijzigingen die de Wet arbeidsmarkt in balans nu en in de toekomst voor u zal bewerkstelligen. Hierbij worden niet alleen de eisen van de vernieuwde arbeidswetgeving meegenomen, maar wordt volledig nagegaan of uw arbeidsovereenkomsten juridisch zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Ook kunnen wij nagaan als u werknemer bent of uw arbeidsovereenkomst voldoet aan de eisen van overige juridische bepalingen. Indien u te maken heeft met ontslag, ziekte of andere situaties die van invloed zijn op uw arbeidsrechtelijke positie of die van uw werknemers dan kunnen wij u ook bijstaan.

Wanneer u nog verdere vragen heeft of nadere informatie wenst dan staan wij altijd voor u klaar en kunt u ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer 046 – 451 52 21 of per email-bericht via sandy.emons@consigliera.nl.

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page